Gia hạn chương trình đầu tư EB5 qua Trung tâm Vùng

Chương trình đầu tư EB-5 qua Trung tâm Vùng được gia hạn tiếp tục đến ngày 08/12/2017 nằm trong nội dung của Luật H.R.601 mà Tổng thống vừa ký ban hành hôm 08/09/2017.

Lần này, Washington đã có nỗ lực rất đáng khen khi các bên phân tích, thống nhất và đi đến quyết định cho nội dung này chỉ trong vòng một tuần khi mà mọi người đang còn 3 tuần đếm ngược hạn 30/09/2017. 

Vì nội dung phức tạp của Đạo luật, chúng tôi chỉ xin tóm tắt các xác nhận có liên quan đến chương trình đầu tư qua Trung tâm Vùng được nêu trong H.R.601 "Tiếp tục Đạo luật Ngân sách năm 2018 và Ngân sách bổ sung cho Đạo luật giảm nhẹ thiên tai, năm 2017" Mục D Khoản 101 (PDF Trang 11) cung cấp ngân sách để tiếp tục thực hiện các dự án hoặc các hoạt động ... mà các ngân sách, quỹ, hoặc các đơn vị có thẩm quyền được chỉ định trong Đạo luật ngân sách:…(6) Luật ngân sách của Bộ An ninh Nội địa năm 2017 ( Mục F của Công luật 115-31), trừ Khoản 310. "Chương trình trung tâm vùng trước đây được ủy quyền theo Công luật 115-31 Mục F Khoản 542 (PDF Trang 298), là một trong những hoạt động liên tục được gia hạn bởi Luật H.R. 601 Mục D Khoản 101. (Và để quay lại một ý chính trước đó, nội dung diễn đạt trong PL 115-31 (F) 542 dẫn chiếu đến mục 610 (b) của Bộ Thương mại, Tư pháp và Tiểu bang, Tư pháp, và Đạo luật ngân sách các Cơ quan liên quan, 1993 (Công luật 102-395) trang 47, thành lập chương trình trung tâm vùng) H.R 601 Mục D Khoản 106 (PDF Trang 13) xác định thêm rằng: Trừ khi có quy định khác trong Đạo luật này hoặc trong Đạo luật ngân sách cho năm tài chính 2018, các ngân sách, quỹ, hoặc các đơn vị có thẩm quyền được chỉ định theo Đạo luật này sẽ được tiếp tục đến khi nào một trong các nội dung sau được áp dụng:

(1) Ban hành luật ngân sách cụ thể một dự án hoặc hoạt động đã được quy định trong Đạo luật này;

(2) Ban hành luật Đạo luật phân bổ ngân sách cho năm tài chính 2018 mà không có bất kỳ điều khoản quy định nào cho dự án hoặc hoạt động nêu trên; hoặc là

(3) Đến hạn 08/12/2017.

Gia hạn chương trình đầu tư EB-5 qua Trung tâm Vùng

Nội dung diễn giải trong Khoản 106 cũng là lời nhắc nhở rằng "gia hạn tới ngày 8 tháng 12" không có nghĩa là "bảo đảm giữ nguyên không thay đổi các nội dung cho đến ngày 8 tháng 12." Quốc hội sẽ thông báo các thay đổi xoay quanh vấn đề nhập cư trong vài tháng tới và họ có thể  ban hành luật mới ảnh hưởng đến nhiều diện thị thực bao gồm cả chương trình EB-5 bất kỳ lúc nào trước hạn tháng 12 mới này.

Một lần nữa, Luật EB-5 tiếp tục được gia hạn trong khi vẫn để ngỏ con số cụ thể và thời gian áp dụng mức đầu tư mới. Điều này cho thấy, chính phủ Mỹ không muốn chấm dứt nguồn vốn FDI đang góp phần xây dựng kinh tế Mỹ. Ngược lại, các bên liên quan đang nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận trong cải cách Luật EB-5 trở nên hoàn thiện, minh bạch hơn.

Tại AVS EB-5, chúng tôi mong muốn quyết định đầu tư di dân EB-5 là quyết định hội tụ đầy đủ của “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” cho mỗi gia đình nhà đầu tư mà không phải là quyết định do áp lực được tạo ra từ các bên có lợi khi nắm giữ vốn đầu tư của họ.

Chia sẻ :

Giải thưởng

Best Lawyer - Best Law Firm 2020
AV Attorney Rating 2020
1991-2020: Martindale-Hubbell AV Attorney Rating
Finance Monthly Law Award 2011
Florida's Legal Elite
Florida's Legal Leader
NHẬP TỊCH GRENADA VÀ ĐẦU TƯ E-2 THÀNH CÔNG CÙNG LATOURLAW